KÉPZÉSEINK TEMATIKÁI
Nemzetközi Tanulmányok BA szak

Szociológia BA szak

Szociális munka BA (Miskolc)

Szociális munka BA (Ózd)

Szociális munka BA (duális képzés)

Szociológia MA

Politikatudomány BA nappali

Politikatudomány BA levelező

Politikatudomány MA nappali

Politikatudomány MA levelező


Coach szakirányú továbbképzés

THEMES OF OUR TRAININGS
Cental European Studies MA program


SZOCIOLÓGIA BA KÉPZÉS

A képzés célja olyan szociológia alapszakos szakelőadók képzése, akik a megszerzett szociológiai alapismereteik birtokában segíthetik a tudásalapú információs társadalom megvalósulását, az életminőség javulását, az esélyegyenlőség feltételeinek javítását, a társadalmi demokrácia kiteljesítését, valamint a szociális integráció erősítését. Megszerzett elméleti alapismereteik birtokában képesek felismerni a fontosabb társadalmi problémákat, azok alapvető strukturális összefüggéseit, továbbá birtokában vannak azoknak a gyakorlati és módszertani alapismereteknek, amelyek mindezek feltárására, elemzésére és megértésére szolgálnak. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
Szakképzettség: szociológia alapszakos szakelőadó
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sociologist
Képzési terület: társadalomtudomány
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
- szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

Elsajátítandó szakmai kompetenciák

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- szociológiatörténet és -elmélet alapjai, társadalomtörténet 18-54 kredit;
- szakszociológiák 18-54 kredit;
- kapcsolódó társadalomtudományi diszciplínák alapjai 18-54 kredit;
- kutatásmódszertan alapjai (kvalitatív és kvantitatív módszerek, statisztika és számítógépes adatelemzés, terepkutatás) 36-90-kredit.
A képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető kreditérték legfeljebb 30 kredit.

Idegennyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Mintatanterv 2009-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali tagozat)
Mintatanterv 2009 előtt felvételt nyert hallgatók számára (Nappali tagozat)
Mintatanterv 2009-ben felvételt nyert hallgatók számára (Levelező tagozat)
Mintatanterv 2009 előtt felvételt nyert hallgatók számára (Levelező tagozat)
Mintatanterv 2011-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali tagozat)
Mintatanterv 2011-ben felvételt nyert hallgatók számára (Levelező tagozat)

Mintatanterv 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára (nappali tagozat)

Mintatanterv 2018-ben felvételt nyert hallgatók számára (nappali tagozat)
Mintatanterv 2021-ben felvételt nyert hallgatók számára

Szociológia minor
Az úgynevezett minor szak fontos szerepet tölt be az egyetemi képzésben. Olyan szakokat neveznek így, amelyekre nem a rendes felvételi eljárásban, hanem már az egyetemi BA tanulmányok közben, egy tanult főszak mellett lehet jelentkezni. A minor szakos képzés azonban mindig kisebb óraszámban kínál tárgyakat, mint a főszak; a minor szak elvégzése során általában 50 kreditet lehet gyűjteni, míg a főszak elvégzéséhez többnyire 180 kredit szükségeltetik. Ugyanakkor a minor szak kreditjei bizonyos feltételekkel a főszakos 180 kredites keretbe is beszámolhatók, amennyiben a hallgató valamilyen más minor szak vagy szakirány alternatívájaként végzi

A szakra mindig az előző tanévben, a második félév elején, általában február végéig kell jelentkezni, értelemszerűen tehát legkorábban másodéven kezdhető. Azoknak javasoljuk az elvégzését, akiket érdekel a közélet tudományos értelmezése.

Szociológia minor mintatanterv 2023-ban felvételt nyert hallgatók számára

Szakindítási dokumentum

Aktuális órarend (nappali) I. félév |

Aktuális órarend (nappali) II. félév |


NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szak megnevezése: nemzetközi tanulmányok (International Relations)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése)
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
- szakképzettség: nemzetközi kapcsolatok szakértő
- szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert

Képzési terület: társadalomtudomány)

A képzési idő félévekben: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
- szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Elsajátítandó szakmai kompetenciák

Idegennyelvi követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési terület megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsgája, a másik általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

A szakmai gyakorlat követelményei: A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott legalább négy hét egybefüggő szakmai gyakorlat.

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos nyomtatványok

 • Tájékoztató a szakmai gyakorlat teljesítéséről
 • Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra
 • Igazolás az elvégzett gyakorlatról

 • Szakindítási dokumentum | Nemzetközi Tanulmányok BA mintatanterve 2020.| Nemzetközi Tanulmányok BA mintatanterve 2021.| Aktuális órarend nappali tagozat I. félév| Aktuális órarend nappali tagozat II. félév | Aktuális órarend levelező tagozat I. félév| Aktuális órarend levelező tagozat II. félév|

  POLITOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

  Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:
  A képzés célja politológusok képzése, akik ismerik a társadalom politikai rendszerét és viszonyait, az alapvető politikai intézményeket és azok szellemi alapjait, a hatalom szervezetét és működését. Alkalmasak a politikával kapcsolatos szakértői tevékenységre, politikai elemzésre és kutatásra, szervezői és tanácsadói munkára. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

  Elsajátítandó szakmai kompetenciák

  Az alapképzés jellemzői
  Szakmai jellemzők
  A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
  - társadalomtudományi alapismeretek (szociológia, társadalomfilozófia, társadalomelmélet, közgazdaságtan, a kommunikációelmélet alapjai) 20-30 kredit;
  - a politológia szakmai ismeretei (politikatudomány alapjai, egyetemes és magyar politikai gondolkodás története, XX. századi társadalom és politikatörténet, magyar politikai rendszer, jogi ismeretek, nemzetközi viszonyok elmélete, módszertani ismeretek) 110-160 kredit.
  Idegennyelvi követelmény
  Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
  A szakmai gyakorlat követelményei
  A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott, négy hét egybefüggő szakmai gyakorlat.

  Képzési terület: társadalomtudomány
  A képzési idő félévekben: 6 félév
  Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
  - szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
  - a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
  - intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 5 kredit
  - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

  Mintatanterv 2009-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali tagozat)
  Mintatanterv 2009-ben felvételt nyert hallgatók számára (Levelező tagozat)

  Mintatanterv 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára (nappali és levelező tagozat)
  Mintatanterv 2019-ben felvételt nyert hallgatók számára (nappali tagozat)
  Mintatanterv 2021-ben felvételt nyert hallgatók számára (nappali tagozat)


  Aktuális órarend (nappali tagozat) I. félév |

  Aktuális órarend (nappali tagozat) II. félév |


  Politológia minor
  Az úgynevezett minor szak fontos szerepet tölt be az egyetemi képzésben. Olyan szakokat neveznek így, amelyekre nem a rendes felvételi eljárásban, hanem már az egyetemi BA tanulmányok közben, egy tanult főszak mellett lehet jelentkezni. A minor szakos képzés azonban mindig kisebb óraszámban kínál tárgyakat, mint a főszak; a minor szak elvégzése során általában 60 kreditet lehet gyűjteni, míg a főszak elvégzéséhez többnyire 180 kredit szükségeltetik. Ugyanakkor a minor szak kreditjei bizonyos feltételekkel a főszakos 180 kredites keretbe is beszámolhatók, amennyiben a hallgató valamilyen más minor szak vagy szakirány alternatívájaként végzi

  A szakra mindig az előző tanévben, a második félév elején, általában február végéig kell jelentkezni, értelemszerűen tehát legkorábban másodéven kezdhető. Azoknak javasoljuk az elvégzését, akiket érdekel a közélet tudományos értelmezése.

  Bővebb információ a minor képzésről

  Mintatanterv 2009-ben felvételt nyert hallgatók számára
  Mintatanterv 2021-ben felvételt nyert hallgatók számára

  Politológia BA minor nappali tagozat I. félév
  SZOCIÁLIS MUNKA BA KÉPZÉS

  Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
  Az alapképzési szak célja olyan szociális munkás szakemberek gyakorlat-orientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére, elsődlegesen a gyermekjóllét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett területein. Elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

  A szociális képzési ág közös kompetenciái

  A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegennyelv-tudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással.
  Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 • Az alapképzési szak megnevezése:
 • szociális munka (Social Work)
  Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
  - szakképzettség: szociális munkás
  - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker

 • A képzési terület:
 • társadalomtudomány
 • A képzési idő félévekben:
 • 7 félév
 • Képzési formák:
 • nappali és levelező tagozat
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
 • 180 + 30 kredit
  - szak orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék)
  - a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
  - intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke:30 kredit
  - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit


  Mintatanterv 2011-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali tagozat)
  Mintatanterv 2011-ben felvételt nyert hallgatók számára (Levelező tagozat)

  Mintatanterv 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali és levelező tagozat)

  104 kredites mintatanterv 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali és levelező tagozat)

  Mintatanterv 2018-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali és levelező tagozat)

  Mintatanterv 2021-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali és levelező tagozat)


  Szakindítási dokumentum

  Aktuális órarend (nappali) I. félév | Aktuális órarend (levelező) I. félév

  Aktuális órarend (nappali) II. félév | Aktuális órarend (levelező) II. félév  SZIGORLATI INFORMÁCIÓK
  Szociális munka BA szakos hallgatók számára

  A szigorlattal kapcsolatban részletes tájékoztató itt érhető el.

  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!
  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.

  | Szigorlat (Pszichológia) tételsor | Szigorlat (Társadalomismeret) tételsor | Szigorlat (Jog) tételsor


  SZOCIÁLIS MUNKA BA ÓZDI KÉPZÉS
  Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
  Az alapképzési szak célja olyan szociális munkás szakemberek gyakorlat-orientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére, elsődlegesen a gyermekjóllét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett területein. Elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

  A szociális képzési ág közös kompetenciái

  A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegennyelv-tudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással.

 • Az alapképzési szak megnevezése:
 • szociális munka (Social Work)
  Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
  - szakképzettség: szociális munkás
  - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker

 • A képzési terület:
 • társadalomtudomány
 • A képzési idő félévekben:
 • 7 félév
 • Képzési formák:
 • nappali és levelező tagozat
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
 • 180 + 30 kredit
  - szak orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék)
  - a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
  - intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke:30 kredit
  - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit


  Ózdi képzés mintatanterv, 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali tagozat)|

  Aktuális órarend (nappali) 1. félév |

  Aktuális órarend (nappali) 2. félév |

  Tematikák|
  Szociális munka BA Ózdi képzés tájékoztató füzete 2017.
  Szociális munka BA Ózdi képzés tájékoztató füzete 2018.
  Szociális munka BA Ózdi képzés tájékoztató füzete 2019.
  Szociális munka BA Ózdi képzés tájékoztató füzete 2020.
  Szociális munka BA Ózdi képzés tájékoztató füzete 2021.

  SZIGORLATI INFORMÁCIÓK
  Szociális munka BA szakos hallgatók számára

  A szigorlattal kapcsolatban részletes tájékoztató itt érhető el.

  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!
  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.

  | Szigorlat (Pszichológia) tételsor | Szigorlat (Társadalomismeret) tételsor | Szigorlat (Jog) tételsor


  SZOCIÁLIS MUNKA DUÁLIS KÉPZÉSBEN
  Szeretnél tanulni és dolgozni egyszerre?
  Szeretnél elhelyezkedni azonnal választott szakmádban az egyetemi évek alatt?
  A duális képzést szociális munkán Neked találták ki!
  A duális képzés során az elmélet és gyakorlat (egyetem és munkahely) egymásba fonódik.

  A duális képzés az Nftv. 108. § 1.a. bekezdése értelmében a következő: „duális képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik”.

  A duális képzés célja a hallgatók szakmai kompetenciájának, a képzés gyakorlat-orientáltságának erősítése vállalatok/intézmények és a felsőoktatási intézmény megállapodásának megfelelően, közösen kimunkált tantervvel, együttes minőségbiztosítással, a vállalati/intézményi kultúra megismerésével, a vállalat/intézmény számára a saját munkaerő kiképzésével, formálásával, a hallgatók és egyben munkavállalók jövőbeli munkaerőpiaci esélyeinek növelésével. A képzés lehetővé teszi a munkaerőhiány elleni hatékony fellépést és a képzések gazdasági-piac lábának erősítését.

  A duális képzésben részt vevő a nappali munkarendű hallgatóval együtt tanul a szorgalmi időszakban (intézményi szakasz). Ezt követően vagy ezzel párhuzamosan a tanrendet és az intézményi jelenlétet sem sértve, részt vesz a vállalati szakaszban történő oktatásban és gyakorlatban. A duális hallgatót a teljes képzési időre vonatkozóan, az ennek során elvégzett munkáért díjazás illeti, melyet a fogadó vállalat/intézmény fizet. Mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka. Az a vállalati/intézményi szakember, aki a duális hallgató mentora a szervezetben megfelelő elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik és képes a hallgatót személyes fejlődésében, kompetenciáinak fejlesztésében támogatni.

  A duális képzési rendszer nyitott; abból kötelezettség nélkül bármikor kiléphet a hallgató és a vállalat/intézmény is természetesen a munkaszerződés felmondására vonatkozó törvényi előírások figyelembe vételével.  Szociális munka BA duális képzés, képzési portfólió|
  Szociális munka BA duális képzés mintatanterve |
  SZOCIOLÓGIA MA KÉPZÉS

  A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:
  A képzés célja magas szintű szociológiai felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi élet különböző területein (kutatás, oktatás, kultúra, média, politika, gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalompolitika) önállóan vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési, feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek korszerű társadalomelméleti, kutatás-módszertani és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

  Elsajátítandó szakmai kompetenciák

  A mesterképzés jellemzői
  Szakmai jellemzők
  A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: klasszikus és kortárs társadalomtudományi elméletek 10-35 kredit;
  kutatásmódszertan (emelt szintű kvantitatív és kvalitatív módszerek, informatikai alkalmazások) 10-50 kredit;
  differenciált szakmai ismeretek (így oktatás, kultúra, média, politika, gazdaság, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalompolitika) 20-60 kredit.
  A képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető kreditérték legfeljebb 30 kredit.

  Idegennyelvi követelmény
  A mesterfokozat megszerzéséhez egy - angol, francia vagy német nyelvből szerzett - államilag elismert legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, továbbá egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex nyelvvizsga szükséges.

  Képzési terület: társadalomtudomány
  A képzési idő félévekben: 4 félév
  A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
  a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
  a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
  a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

 • Képzési formák:
 • nappali és levelező tagozat


  Mintatanterv nappali tagozat (2009) |
  Mintatanterv levelező tagozat (2009)

  Mintatanterv 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali és levelező tagozat)  Mintatanterv 2011-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali tagozat) |
  Mintatanterv 2011-ben felvételt nyert hallgatók számára (Levelező tagozat)
  Mintatanterv 2021-ben felvételt nyert hallgatók számára

  Szakindítási dokumentum

 • Tudnivalók a 40 órás szakmai gyakorlatokról

 • A szakmai gyakorlat tárgyak keretében a specializációhoz kapcsolódó szervezetekhez kell menni gyakorlatra.
  A gyakorlattal kapcsolatos követelmények:
  *Kommunikáció és Médiaszociológia specializáció
  *Kisebbségszociológiai specializáció
  A Szakmai gyakorlat tárgyat a specializáció vezetője jegyzi, minden hallgatónak magának kell felvennie a kapcsolatot az általa kiválasztott intézménnyel!
  A gyakorlatról írásos dolgozatot kell készíteni (a fenti dokumentumban megadottak alapján) valamint az intézménybeli vezetővel annak teljesítéséről igazolást kell hozni. A gyakorlati igazolás nyomtatványa az "Adatlapok, űrlapok" menüpont alatt érhető el.

  Órarend nappali tagozat I. félév | Órarend levelező tagozat I. félév |
  Órarend nappali tagozat II. félév | Órarend levelező tagozat II. félév |

  TEMATIKÁK  POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK MA

  A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
  A szak célja politológusok képzése, akik elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a társadalom politikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire vonatkozóan, és tájékozottak a politikai intézményekre, a politikai hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméletek, valamint a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges tudásanyag tekintetében. Felkészültek kutatási programokba való bekapcsolódásra, tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

  Elsajátítandó szakmai kompetenciák

  A mesterképzés jellemzői
  Szakmai jellemzők
  A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: társadalomtudományi alapismeretek [társadalomtörténet, közgazdaságtan, kommunikáció; értelmiségképző tárgyak, általános ismeretek (eszmetörténet, filozófia, pszichológia)] 15-20 kredit; politológiai szakmai ismeretek (politikaelmélet, politikatörténet, demokráciaelmélet, politikai gondolkodás részterületei, politikai gazdaságtan, politikai intézmények, összehasonlító politikatudomány, közpolitika és közigazgatás, a politikai kutatás kvantitatív és kvalitatív módszerei, közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, filozófia, jogtudomány, alkotmányjog, történettudomány, nemzetközi tanulmányok, kommunikációelmélet) 30-35 kredit; választható szakspecifikus ismeretek: 10-20 kredit.
  A választható, sajátos kompetenciákat eredményező specializációkat is figyelembe véve a politikai kutatás módszertana, a komparatisztika, a politika intézményei (állam, kormányzat, pártok, pártrendszerek, választójog, választási tanulmányok), a közpolitika, a közigazgatás, a regionalizmus, az európai integráció, a politikai rekrutáció, elitek, a politikai kommunikáció, a média, a politikai menedzsment ismeretkörökben szerezhető speciális ismeret. A választható specializációk kreditértéke további 23-40 kredit.

  Idegennyelvi követelmény
  A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga és az Európai Unió egy másik hivatalos idegen nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

  Képzési terület: társadalomtudomány
  A képzési idő félévekben: 4 félév
  A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
  a szak orientációja: elméletorientált (60-40 százalék)
  a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
  a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit


  Mintatanterv 2011-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali tagozat) | Mintatanterv 2011-ben felvételt nyert hallgatók számára (Levelező tagozat)


  Mintatanterv 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali és levelező tagozat)

  Mintatanterv 2021-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali és levelező tagozat)

  Szakindítási dokumentum

  Órarend nappali tagozat I. félév | Órarend levelező tagozat I. félév | Órarend nappali tagozat II. félév | Órarend levelező tagozat II. félév | Aktuális tematikák  KÖZÉP-EURÓPA TANULMÁNYOK (CENTRAL EUROPEAN STUDIES) MESTERSZAK – NAPPALI TAGOZAT

  Description: This is a new English language MA program started by University of Miskolc from Academic Year 2015/2016. We welcome all students from every country who are interested in the nations of Central European countries, political, social or cultural history of the region, studying in a Central European university, studying in English language. The Central European Studies is a master degree (MA) program including history, cultural anthropology, sociology, political science and linguistics.
  Programme name: Central European Studies
  Type: MA
  Duration: 4 semesters
  Keywords: history, cultural anthropology, sociology, political science, linguistics

  Sample curriculum for Central European Studies

  Sample curriculum for Central European Studies 2021

  Timetable 1st semester

  Webpage: www.ceu.hu
  SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

  Coach szakirányú továbbképzés
  Mi a coaching?
  A coaching egy olyan fejlesztő kapcsolat, amely személyes, interaktív és erősen fókuszált. Segítséget ad egyéneknek és/vagy szervezeteknek ahhoz, hogy céljaikat hatékonyabban érjék el és összességében is eredményesebbé váljanak. Olyan cél- és eredményorientált fejlesztés, amely a belső és külső erőforrások jobb felismerését és kreatívabb összekapcsolását is lehetővé teszi.
  A két féléves képzésünk egyedülálló módon ötvözi a hagyományos és legújabb coaching technikákat (mint például a design gondolkodás, art-coaching vagy közösségi coaching). A képzést a 30 órás, szupervízióval támogatott szakmai gyakorlat teszi teljessé a második félév elején.

  Kiknek?
  A képzést azoknak ajánljuk, akiket a fentiek megszólítanak és úgy gondolják: mostani vagy leendő munkájuk során szeretnék a fenti szempontokat érvényesíteni és ezek mentén fejlesztő, tanácsadó, mentoráló feladatokat ellátni egyének, szervezetek és/vagy közösségek életében.

  Hogyan?
  Képzési forma: 4-5 alkalommal, félévente 80 órában, levelező formában péntek délután és szombati napokon.
  Jelentkezés: Miden év augusztus közepéig, egy erre a célra szolgáló jelentkezési lap kitöltésével és a diploma másolatával, a Miskolci Egyetem, BTK, Dékáni Hivatalába címezve (Miskolc-Egyetemváros, 3515)
  Tandíj: 200.000.- Ft/félév (lehetőség van két részletben fizetni)

  Végzettségek: coach
  Képzési terület: társadalomtudomány
  A felvétel feltételei: Alapképzésben (korábban: főiskolai szakon) szerzett végzettség és nem mérnöki szakképzettség.
  Kreditek száma: 60
  Képzés ideje: 2 félév
  Kontakt órák száma: 175 óra

  Elsajátítandó szakmai kompetenciák

  Aktuális órarend I. félév

  | Tematika I. félév

  | Záróvizsga tételsor 2023. tavasza

  Szakmai gyakorlat

  Szupervízióval támogatott szakmai gyakorlat:
  A gyakorlat részletes leírása

  A gyakorlat menete: A coaching folyamat gyakorlata
  Alkalmazott szociális gerontológia

  A szakképzettséget a végzett hallgatók az időskorúak személyes szociális szolgáltatásai biztosítása céljából létrehozott intézményrendszerben alkalmazhatják elsősorban. A jogszabály által meghatározott fő tevékenységi területek: szociális, mentálhigiénés munkatárs; foglalkoztatás szervező; szervező gondozó. A fő tevékenységi területek: szolgáltatástervezés, közösségi programok tervezése, foglalkoztatás, fejlesztő munka, mentálhigiénés munka, előgondozás, szükséglet felmérés, krízis intervenció, egyéni támogatás, egyéni esetkezelés. A képzés során elsajátítható ismeretek hatékonyan hasznosíthatók a szociális alapszolgáltatások, valamint az egészségügyi alap és szakellátások területén, ahol a napi tevékenység során időskorúak segítését, gondozását, ápolását kell végezni.
  A szakképzettséget eredményesen használhatja az a szakember is, aki közösségfejlesztéssel, idősek érdekvédelmi szervezeteinek támogatásával, valamint időskorút gondozó családtagok oktatásával, segítésével foglalkozik.
  A szakképzettséget szerzett szakember hatékonyan tudja segíteni a helyi ellátás és szolgáltatásfejlesztő munkát.

  Képzési forma: levelező tagozat

  Részletes szakleírás |Mintatanterv | Aktuális órarend 2020/2021. tanév II. félév | Aktuális tematikák
  Roma társadalomismeret
  A képzés célja elsősorban az, hogy pedagógusok illetve leendő pedagógusok számára ismeretek nyújtson a roma kultúra, a roma társadalom és a roma integráció témaköreiből.
  Ismereteiket felhasználhatják a családokkal, szülőkkel történő hatékony kommunikáció során, a gyermekvédelemben részt vevő szakemberekkel történő együttműködés során. A végzett hallgatók az elméleti ismereteiket a gyakorlatban alkalmazzák, így a tanítás során, a felzárkóztatás és tehetséggondozás területén, a helyi tanterv készítésében, a felnőttoktatásban, a szülőkkel folytatott tanári kommunikáció során.
  Részt vehetnek a szociális munka gyakorlatában, mediátorként dolgozhatnak az egészségügyi, családgondozási intézményekben, segíthetnek a cigány családokban, közösségekben, önkormányzatoknál a felmerülő feladatok megoldásában.

  A felvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben szerzett oklevél.

  A képzés során a hallgatók történeti, néprajzi, szociológiai, kulturális antropológiai ismereteket szereznek a cigányság múltjáról, kultúrájukról, szokásaikról, hagyományaikról, valamint a beás vagy a romani nyelvről. A kisebbségi helyzet kialakulásának tárgyalása mellett megismerkednek a kisebbségi lét jelen kérdéseivel, a kisebbségi cigány népcsoport szociális helyzetével, életkörülményeivel, életmódjával, szervezeteikkel, szervezettségükkel, szerepükkel a helyi társadalomban, a kisebbség és többségi társadalom kommunikációs zavarainak, így a nyelvi nehézségek mellett jelenlévő kulturális eltérésekből, a szocializáció különbözőségeiből adódó meg nem értésnek a lehetséges magyarázataival, a cigányság folklórjával (hagyományaival, hiedelemvilágával), tárgyi néprajzával, művészi tevékenységével, cigány alkotóművészek – képzőművészek, írók, előadóművészek – életművével.

  Képzési idő: négy félév, 120 kredit

  Korábban szerzett ismeretek beszámításra kerülnek!

  Jelentkezés: Miden év augusztus közepéig, egy erre a célra szolgáló jelentkezési lap kitöltésével és a diploma másolatával, a Miskolci Egyetem, BTK, Dékáni Hivatalába címezve (Miskolc-Egyetemváros, 3515)

  Képzési forma: levelező tagozat (pénteki és szombati napokon)

  Részletes szakleírás |Mintatanterv | Aktuális órarend | Aktuális tematikák


  Szociális menedzser
  A képzés célja olyan szakemberek képzések akik el szeretnének helyezkedni vagy már dolgoznak nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális kérdésekkel foglalkozó szervek és szervezetek munkájában, önkormányzatok szociális ügyekkel foglalkozó munkaköreiben, valamint a szociális foglalkoztatás minden területén illetve pályázatírással foglalkozó munkakörökben szociális területen.
  A felvétel feltétele: Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, hitéleti, orvos- és egészségtudomány.
  A képzés során a hallgatók megismerkednek a szociális munka szervezeti szabályozásával, a magyar és nemzetközi szociális intézményhálózattal, szociálpolitikai, vezetői, valamint gazdálkodási ismeretek szereznek annak érdekében, hogy szociális és gyermekvédelmi területen vezetői feladatokat tudjanak ellátni.

  Képzési idő: négy félév, 120 kredit

  Korábban szerzett ismeretek beszámításra kerülnek!

  Jelentkezés: Miden év augusztus közepéig, egy erre a célra szolgáló jelentkezési lap kitöltésével és a diploma másolatával, a Miskolci Egyetem, BTK, Dékáni Hivatalába címezve (Miskolc-Egyetemváros, 3515)

  Képzési forma: levelező tagozat (pénteki napokon)

  Részletes szakleírás |Mintatanterv | Aktuális órarend I. évfolyam | Aktuális órarend II. évfolyam | Aktuális tematikák


  Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó
  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik minisztériumokban, önkormányzatokban, kisebbségi önkormányzatokban, oktatási, nevelési intézményekben, civil szervezetekben dolgoznak, vagy szeretnének elhelyezkedni.
  A végzettek képesek lesznek hazai és Európai Uniós viszonylatban értelmezni a kisebbségi és esélyegyenlőségi konfliktusokat, a képzés alatt elsajátított interdiszciplináris tudás és képességek birtokában alternatív megoldásokat keresni azokra.

  A felvétel feltétele: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudomány, agrár, műszaki, jogi és igazgatási valamint gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett diploma.
  A képzés során a hallgatók kisebbségszociológia, kisebbségi jogok, kisebbségi nevelés és pedagógiai ismeretek, EU esélyegyenlőségi jog és politika, felnőttképzés, munkahelyi és munkaerőpiaci képzés, romológia, kommunikáció, konfliktuskezelés, pályaorientáció, speciális csoportok társadalmi helyzete, munkahelyi kisebbségvédelem és esélyegyenlőségi területén szereznek ismereteket.

  Képzési idő: két félév, 60 kredit

  Korábban szerzett ismeretek beszámításra kerülnek!

  Jelentkezés: Miden év augusztus közepéig, egy erre a célra szolgáló jelentkezési lap kitöltésével és a diploma másolatával, a Miskolci Egyetem, BTK, Dékáni Hivatalába címezve (Miskolc-Egyetemváros, 3515)

  Képzési forma: levelező tagozat (pénteki napokon)

  Részletes szakleírás |Mintatanterv | Aktuális órarend | Aktuális tematikák


  Interkulturális nevelési szaktanácsadó
  A képzés célja elsősorban leendő illetve gyakorló pedagógusok továbbképzése.

  A megszerzett oklevél birtokában a képzésből kikerülő szakemberek elmélyült interkulturális pszichológiai és pedagógiai tudásuk és kompetenciájuk révén tudatosan kezelik a plurális társadalomban, de különösen az iskolában megjelenő értékek sokféleségét. Képesek munkájukban olyan helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az elfogadását segítik, miközben a szükségszerűen fellépő konfliktusokat is eredményesen kezelik.

  A felvétel feltétele: A bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés képzési területek bármelyikén, alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.
  Az ettől eltérő képzési területen szerzett végzettség esetén a felvétel feltétele legalább 50 kredit humán jellegű ismeret megszerzése, melyet előzetes kreditvizsgálat alapján a képző intézmény fogad el.

  A képzés során a hallgatók megismerik és megértik a különböző kultúrák értékvilágának fő sajátosságait, az iskolarendszerek társadalmi szerepét, a szociokulturális-ökonómiai háttér, a családi viszonyok és a társadalmi sikeresség összefüggéseit, a hazai kisebbségeket, és a rájuk vonatkozó dokumentumokat, és értik a sztereotípiák, előítéletek működését és olyan módszereket, amelyek elősegítik az előítéletek csökkentését.

  Képzési idő: két félév, 60 kredit

  Korábban szerzett ismeretek beszámításra kerülnek!

  Jelentkezés: Miden év augusztus közepéig, egy erre a célra szolgáló jelentkezési lap kitöltésével és a diploma másolatával, a Miskolci Egyetem, BTK, Dékáni Hivatalába címezve (Miskolc-Egyetemváros, 3515)
  Képzési forma: levelező tagozat (pénteki napokon)

  Részletes szakleírás |Mintatanterv | Aktuális órarend | Aktuális tematikák