Az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének küldetése, hogy a régióban egy olyan szellemi műhely legyen, amely a helyi értékekre építve, a világra (világodra) nyitottan - a testtel és lélekkel is törődve - párbeszédet kezdeményez, fontos társadalmi, közéleti kérdéseket tart napirenden, közös megoldásokat talál.

AZ INTÉZET TÖRTÉNETÉRŐL:

Miskolci Egyetemen már a szociológia és politikatudomány szakos képzések megkezdése előtt is létezett szervezetileg különálló tanszék, amely oktatta a szociológiai és politikatudományi jellegű tárgyakat a különböző karok hallgatói számára, valamint társadalomtudományi kutatásokat végzett. A karon 1992-től van szakos képzés. A szakok alapítója, Prof. Dr. Pokol Béla egyetemi tanár, aki 1998-ig vezette a Tanszéket.

A Szociológia Tanszék és a Politikatudományi Tanszék 2007 júliusában Szociológiai Intézetté és Politikatudományi Intézetté alakult.

Tanszékvezetők (2007. július 1-től Intézetigazgatók) a szociológián:
Dr. Kolozsi Béla, egyetemi docens (1998-1999)
dr. Furmanné dr. Pankucsi Márta, főiskolai docens (2000-2001)
Dr. Loss Sándor, egyetemi docens (2001-2004)
dr. Furmanné, dr. Pankucsi Márta, főiskolai docens (2004-2008)
Dr. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens (2008-2013)
Dr. habil. Farkas Zoltán, egyetemi docens, megbízott intézetigazgató (2013. 09. 2.-2014. 03. 31.)
Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens, intézetigazgató (2014. 04. 1. - )

Tanszékvezetők (2007. július 1-től Intézetigazgatók) a politológián:
Prof. Dr. Pokol Béla, egyetemi tanár (1992-1993) Szociológiai-Politológiai Tanszék
Dr. Balogh István, egyetemi docens (1993-1995) Politológiai Tanszék
Dr. Kovács Sándor, egyetemi docens (1996-2001)
Prof. Dr. Kürti László, egyetemi tanár (2001-2004)
Dr. Simon János, egyetemi docens (2004-2007) Politikatudományi Tanszék/Intézet
Dr. habil. Fazekas Csaba, egyetemi docens (2007-2017)

A két különálló Intézet 2017 szeptemberétől egy összevont, új intézetben egyesült, Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete néven, 3 Intézeti Tanszékkel.

2011. júliusától az Intézeten belül létrejött három intézeti tanszék, és e tanszékek 2017 szeptemberében átalakultak.


Az INTÉZETI TANSZÉKEKRŐL:

 • Szociális Munka Intézeti Tanszék

 • A tanszék feladata a (2011-től futó) Szociális munka alapszakon a képzés és a szakmai gyakorlat koordinálása, az adott szakok sajátos szaktárgyainak az oktatása, valamint az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete hatáskörében más szakos hallgatók számára a szociális munka sajátos szaktárgyainak és az ezekhez kapcsolódó szociológiai tantárgyaknak az oktatása; a szociális munkával összefüggő kutatások kezdeményezése, vezetése, koordinálása.
  Tagjai:
  • Dr. Havasi Virág, egyetemi docens (intézeti tanszékvezető)
  • Dr. Bányai Emőke, főiskolai tanár
  • Gyukits György, egyetemi adjunktus
  • Dr. Kozma Judit, egyetemi docens
  • Szirbik Gabriella, mesteroktató

 • Szociológia Intézeti Tanszék

 • A tanszék feladata a Szociológiai BA, Szociológiai MA képzésben valamint az Intézet által koordinált szakirányú továbbképzésekben szociológiai tárgyak oktatása, illetve a Közép-Európa Tanulmányok angol nyelvű képzés kurzusainak oktatásában való részvétel.
  Tagjai:
  • Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens (intézeti tanszékvezető)
  • Prof Dr. Csepeli György, professzor emeritus
  • Mihályi Helga, mesteroktató
  • Dr. Osváth Andrea egyetemi adjunktus
  • Prof. Dr. Dr. Papp Z. Attila, egyetemi tanár
  • Dr. Szepessy Péter, egyetemi adjunktus
  • Dr. habil. Udvarvölgyi Zsolt, főiskolai tanár

 • Politikatudományi Intézeti Tanszék

 • A tanszék feladata a Politológia alap és a Politikatudományi mesterszakon a képzés és a szakmai gyakorlat koordinálása, az adott szakok sajátos szaktárgyainak az oktatása, valamint az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete hatáskörében más szakos hallgatók számára a politológia sajátos szaktárgyainak és az ezekhez kapcsolódó tantárgyaknak az oktatása; a politikatudománnyal összefüggő kutatások kezdeményezése, vezetése, koordinálása.
  Ezek mellett további feladat még a Közép-Európa Tanulmányok angol nyelvű képzés kurzusainak oktatásában való részvétel.
  Tagjai:
  • Dr. habil. Fazekas Csaba, egyetemi docens (intézeti tanszékvezető)
  • Dr. Csizmadia Ervin, egyetemi docens
  • Dr. Fekete Sándor, egyetemi docens
  • Kiss Daniel, mesteroktató
  • Prof. Dr. Kürti László, egyetemi tanár
  • Dr. Zárug Péter Farkas, egyetemi adjunktus  Az INTÉZET ÁLTAL KOORDINÁLT KÉPZÉSEKRŐL:

  Jelenleg az Intézet a öt alapszakos képzést, négy mesterszakos képzést (köztük két angol nyelvűt) és négy szakirányú továbbképzést (posztgraduális képzést) koordinál, melyek a következők:

   Alapképzések:
  • Közösségszervezés alapképzési szak - Kulturális közösségszervező szakiránnyal
  • Nemzetközi Tanulmányok alapképzés szak, hat féléves képzés (nemzetközi kapcsolatok szakértő)
  • Politikatudományok alapképzés, hat féléves képzés (Politológia BA)
  • Szociológia alapszakos, hat féléves képzés (Szociológia BA)
  • Szociális munka alapszakos, hét féléves képzés (Szociális munka BA - Ózdi kihelyezett tagozaton is) két specializációval:
   o Szociális munka az egészségügyben
   o Szociális munka gyermekes családokkal

   Mesterképzések:

  • Central European Studies MA, négy féléves képzés (CES MA), bővebben http://atti.uni-miskolc.hu/inenglish.htm

  • International Relations MA, négy féléves képzés, három specializációval:
   o China and the South-East and Central Asian region
   o Central Europe (Nations and Minorities)
   o Climate Change, Sustainability and Deep Adaptation

  • Politikatudomány mesterszakos, négy féléves képzés (Politológia MA), két specializációval:
   o Elméleti-módszertani
   o Politikai kommunikáció

  • Szociológia mesterszakos, négy féléves képzés (Szociológia MA), két specializációval:
   o Kommunikáció és médiaszociológia
   o Kisebbségszociológia
   Szakirányú továbbképzések:
   o Alkalmazott szociális gerontológia
   o Roma társadalomismeret
   o Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó
   o Szociális menedzser
   o Interkulturális nevelési szaktanácsadó

  A képzések nappali és levelező tagozaton folynak (a posztgraduális képzések csak levelezős formában).


  AZ INTÉZETI KUTATÁSOKRÓL, PROJEKTEKRŐL:

  Az Intézet elsősorban szociológiatörténeti/elméleti, politikatörténeti, elméleti, családszociológiai, szociálpszichológiai, politikai szociológiai, kommunikáció- és médiaszociológiai, valamint társadalmi innovációkkal, kisebbségekkel, szegénységgel, kirekesztettséggel, marginalizált élethelyzetekkel kapcsolatban végez kutatásokat, készít koncepciókat, fejlesztési stratégiákat.
  Ezekről bővebben a „Kutatások” menüpont alatt olvashat.


  Az INTÉZET FOLYÓIRATÁRÓL:

  Az Intézet 2010-ben útjára indított "Szellem és Tudomány" címmel egy új társadalomtudományi folyóiratot. Tettük ezt azért, mert úgy véljük: Észak-kelet Magyarország társadalmi gondjainak, ma még végeláthatatlan hosszú sorát, a mi munkánk segítségével is csökkenteni lehet. A folyóirat munkatársai, a cikkek szerzői, elsősorban a felsőoktatásban tevékenykednek, így nem meglepő, hogy bizodalmuk van a tudás erejében, a szellem pozitív hatásában. Ezzel a periodikával szeretnénk magunkat megmutatni, hírt adni arról, létezünk, és amennyiben tudásunkra, munkánkra szükség van, hívó szót kapunk értelmes munkára; megyünk, és amit mi tudunk a cél érdekében tenni – megtesszük.
  A folyóirat, azonban nem egy iskola, vagy irányzat szócsöve kíván lenni! Éppen ellenkezőleg. Az empirikus, szcientista, pozitivista ihletettségű elemzéseket, kutatási eredményeket is nagy számban, bő terjedelemben van szándékunk megjelentetni. Többek között, éppen ezért szerepel a tudomány kifejezés külön – nyomatékosítva mindezt – a folyóirat nevében. Tudományunk nevéből – szociológia – a logosz (szellem) ezúttal nem a társadalommal, hanem a tudománnyal áll szemben, illetve párban! A két megközelítés – szemben és párban – közül egyik sem véletlen és végiggondolásuk nem haszontalan. Szemben lehet a két fogalom egymással, amennyiben azt gondoljuk a tudomány mindennel szemben és mindazok felett is áll, ami nem tudomány, ami nem tudományos. Ezzel szemben, amennyiben párban állnak, egymást kiegészítik, egyik a másik értelmezéséhez kölcsönösen és nélkülözhetetlen módon hozzájárul. A szellem nem pusztán ’ész’, intelligencia, hanem a tudományosság fundamentuma, mert a tudománnyal egyként beletartoznak valami náluk nagyobba, egy egészbe, amelyből mindketten erednek, és amelyért együttműködve, egymást kiegészítve léteznek és működnek. Szellem és tudomány - így együtt.
  A folyóirat főszerkesztője: Szepessy Péter.
  A kéziratokat az alábbi email címekre várjuk: boleva@uni-miskolc.hu , illetve bolszuti@uni-miskolc.hu
  Az írásokra vonatkozó formai követelményeket itt találja....

  A folyóirat eddig megjelent számai a "Kiadványaink" menüpont alatt érhetőek el.  Az INTÉZET ÁLTAL SZERVEZETT KONFERENCIÁKRÓL:

  Az Intézet fő feladata az oktatás és kutatás mellett az, hogy félévről-félévre konferenciák, tudományos rendezvények, fórumok segítségével adjon hírt az Intézetben folyó kutatások eredményeiről - kapcsolatot teremtve és ápolva ezzel a régióban, az országban és a nemzetközi tudományos életben tevékenykedő szakemberekkel.
  Az intézet által rendezett konferenciák 2008-tól:  Az INTÉZET KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNYÁRÓL:

  Az Intézetben folyó oktatói - kutatói munkát, valamint a vizsgára való felkészülést az Egyetemi Központi Könyvtár mellett hatékonyan segíti a B/2. épületben található Társadalomelméleti Könyvtár.
  A könyvtár helye: Bölcsészettudományi Kar épülete (B/2) II. emelet.
  A könyvtár négy szak (politológia, szabadbölcsészet, szociológia, szociális munka) hallgatóinak és oktatóinak egyesített Intézeti könyvtára. Tartalmazza egyrészt a tematikákban megadott kötelező és ajánlott irodalom könyveit és folyóiratait, másrészt azokat a szakmai anyagokat, amelyek feltétlenül szükségesek az oktatáshoz és tanuláshoz. A könyvtár anyaga megfelelő hátteret biztosít a szemináriumi dolgozatok, a szakdolgozatok és a TDK munkák elkészítéséhez. A könyvtár állománya mintegy 30.000 kötetből áll, és közel 50-féle folyóirat olvasható a könyvtárban, közöttük olyan szakmai jellegű anyagok, amelyek az országban máshol nem érhetők el. A könyvtárban található könyvek katalógusa elolvasható a www.lib.uni-miskolc.hu honlapról, a Társadalomelméleti Könyvtár lelőhelyen. A könyvtárban lehetőség van helyben olvasásra és kölcsönzésre is.
  A Társadalomelméleti Könyvtár két gyűjteménnyel is gazdagodott az elmúlt évek során.
  Az egyik Dr. Lehoczky Alfréd, a másik Tóth Pál nevéhez fűződik.

 • Dr. Lehoczky Alfréd Emlékkönyvtár:

 • Állományát a Szociológia Tanszék alapító tanszékvezetője által adományozott könyvek, folyóiratok, képezik. A könyvtárban található könyvek csak az olvasóteremben használhatók.

 • Tóth Pál hagyaték:

 • Tóth Pál (1942-1997) B-A-Z. megyei Országgyűlési és önkormányzati képviselő, a Miskolci Egyetem Szociológia Tanszékének oktatója - kutatója.
  1965-1970 között a Miskolci Egyetem Központi Könyvtárában könyvtáros, majd az Egyetem Szociológia Tanszékének a kutatója. 1975-től 1981-ig az Északterv városrendezési műtermében dolgozott irányító tervezőként. 1981-ben ismét visszakerült az egyetemi tanszékre, kezdetben kutató, majd 1985-től 1997-ben bekövetkezett haláláig, adjunktus lett a Szociológia Tanszéken. Főleg városszociológiai kutatásokat folytatott, illetve 1986 óta az Országos Tudományos Kutatási Alap keretében a hazai cigányság helyzetével kapcsolatos empirikus kutatások témavezetője. Számos szociológiai cikke jelent meg szakmai és egyéb folyóiratokban. 1989-ig szerkesztőbizottsági tagja volt a Borsodi Szemlének. 1994 tavaszán egyetemi tanácsosi címet kapott. Tagja volt a Magyar Szociológiai Társaságnak és a TIT-nek.
  A Tóth Pál hagyaték 2008-ban került a Szociológiai Intézet gondozásába. Az itt található könyvek, folyóiratok, jegyzetek csak olvasóteremben használhatók, melyek az Intézeti könyvtáron keresztül érhetők el.